Bring Me Fly

PHP Symfony2: حذف ملف مؤقت بعد الاستجابة