Bring Me Fly

هل يوجد تعبير مغلق الشكل للمنتج$\ prod_ {i = 0} ^ n (1 x_i)$مقابل$x_i$غير تبادلي؟