Bring Me Fly

دراسة نظرية القياس لـ$F (x، y) =\sum_ {k = 1} ^ { \infty}\frac {1} {x ^ 2 y ^ 2} (\ mathbf {1} _ {Q_k} (x، y) \mathbf {1} _ {V_k} (x، y)) $